TR | EN |

Araştırmalar

Paydaşlarımızı dinliyor, bilgiye değer veriyoruz

Esas Sosyal ’in ilk ve ana program alanı Gençler ve İstihdam olarak belirlenmiştir. Esas Sosyal Türkiye’nin önünde en büyük sorunlardan biri olan gençlerin işsizliği konusunu çeşitli araçlar ve çalışmalarla desteklerken iki ana hedef belirlemiştir. Bunlardan birincisi alanda yapılan çalışma sayısını artırmak ve bu konuda çalışan kurum ve kişileri teşvik etmek; İkincisi ise bu alandaki çalışmalar için veriye daha fazla dayalı ve işbirliği içinde çalışılabilecek bir alan yaratmaktır.

Diplomalı İşsiz Gençler Üzerine Araştırmalar Özet Raporu

Gençler ve istihdam alanında ve özelikle iş arayan eğitimli gençler konusunda araştırmaların yetersizliğinden yola çıkan Esas Sosyal bu alandaki çalışmalarına veriye dayalı bilimsel temel oluşturmak amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlarla birlikte saha ve odak grup araştırmaları gerçekleştirmekte, bu araştırmaların sonuçlarını paydaşlar ve kamuoyuyla paylaşmaktadır. Bu kapsamda bugüne kadar biri kalitatif, diğeri ise kantitatif olmak üzere iki ayrı araştırma gerçekleştirilmiştir: Gençlik ve İstihdam Odak Grup Araştırması ve Türkiye'de Diplomalı Gençlerin İşsizliği Kamuoyu Araştırması.

7 Nisan 2016’da ise sonuçları birbiriyle örtüşen ve birbirini tamamlayan bu iki araştırmanın sonuçlarının farklı paydaşların katılımıyla irdelendiği “Gençlik ve İstidam Değerlendirme Toplantısı” gerçekleştirilmiştir.

Araştırma Özeti - Toplantı Sonuçları

Gençlik ve İstihdam Odak Grup Araştırması

Üniversite eğitimi almış olan gençlerin okuldan çalışma hayatına geçiş süreci hakkında görüşlerini almak, bu konuda beklentilerini, ihtiyaçlarını ve karşılaştıkları zorlukları anlayabilmek amacıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Birimi tarafından Esas Sosyal için bir odak grup araştırması gerçekleştirilmiştir. 2014 yılının Ekim-Kasım ayları arasında 5 kentte 6 odak grup ile toplam 26 gencin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma sonucunda Esas Sosyal’in çalışmaları için gereken veriler toplanmış ve yorumlanmıştır.

Araştırma Sonuçları

Türkiye’de Diplomalı Gençlerin İşsizliği Kamuoyu Araştırması

Program çalışmalarına temel oluşturmak amacıyla gençler ve istihdam alanında sorunlar ve olası çözümler hakkında genel kamuoyu, üniversite öğrencileri ve yeni mezunlar ve öğrencilerin ebeveynlerinin katılımıyla Türkiye genelinde Esas Sosyal adına İpsos tarafından bir saha araştırması gerçekleştirilmiştir. 2015 yılının Mayıs-Haziran aylarında 15 ilde toplam 2086 katılımcıyla gerçekleştirilmiş olan araştırma bilgisayar destekli yüz yüze araştırma yöntemiyle uygulanmıştır.

Araştırma Sonuçları